Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
39.33 KB
2008-01-22 09:43:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1200
6812
Rövid leírás | Teljes leírás (10.19 KB)

Cím: Zala megye története a középkorban
Szerző: Holub József (1885-1962)
Szerz. közl.: Holub József
Kiadás: Pécs : Dunántúl Egyetemi Nyomda, 1929-
Kötetei: 3. köt., A községek története
ETO jelzet: 943.912.1 ; 908.439.121
Tárgyszó: Zala
Szakjelzet: 943.9
Cutter: H 77
Nyelv: magyarRAJK (Alsórajk, Felsőrajk, Zala m. nagykanizsai j.) A XIII. század derekán tűnik fel először emlékeinkben, amikor 1247-ben Szent Erzsébetegyházát említik /Hazai okmt. VI. 47./. Ma kettő van: Alsó és Felsőrajk, Zalavártól nyugatra. Egy része a Hahót nemzetség ősi birtoka volt, de más birtokosai is voltak, mert 1260-ban Rajki Márk comesről olvasunk /Hazai okmt. IV. 40./, 1273-ban pedig Rajki Egyedről, aki királyi ember volt /ÁUO. IX. 21./, s akinek fia Egyed, 1281-ben szerepelt, amikor Atyusz comes a szomszéd Kerecsenyben két eke földet adott neki cserébe /U.o. 327./.
1255-ben Buzád bán fia Tristán comes egy eke földet adott jutalmul rajki ősi földjéből Sal fia Egyednek, aki hűen szolgálta őt s főképp a tatárjárás alatt tett neki nagy szolgálatokat. Minthogy a határjárás adatai szerint ez Gelse és Kerecseny szomszédságában feküdt, kétségtelen, hogy a mai Alsórajk volt a Hahót nemzetség birtoka /ÁUO. XI. 422./. 1288-ban Atyusz comes Mihály fia Asztól csere útján szerezte meg ennek rajki részét /ÁUO. IX: 483./, a következő évben pedig rokonaitól, Csák bán fiaitól vásárolt itt birtokot, amely eredetileg Mihály fia Terestyén része volt /U.o. 509./. A Hahót nemzetségnek Buzád ága volt itt tehát birtokos, s ez az Atyusz a Szabari család ősének, Buzádnak a fia volt.
Néhány évtizeden át nem hallunk Rajkról, csak azt tudjuk, hogy a nemzetségnek itt birtokos Buzád ága 1270-ben premontrei prépostságot alapított itt. Az alapításban nagy részt vett a már említett Szabari Atyusz, akit a csornai prépost 1289-ben egyenesen a monostor alapítójának nevez /Fejér: i.m. VII/5. 483./. A monostor kegyurasága továbbra is ennek a családnak a kezén maradt; amikor a Hahót nembeliek 1365-ben kiadták Buzád fia Miklós /Csák unokája/ fiúsított lányának, Klárának, a részét, neki engedték a rajki prépostság kegyuraságát is /ZO. II. 6./. Egy két évtizeddel később, 1383-ban létrejött egyezség szerint is neki jutott ez /Jászói lt. HH. f. 1. nr. 46./. A Hahót nemzetségről itt később nem sokat hallunk. 1362-ben Falkosi Herbord fia Lőrinc és Miklós fia Miklós meg akarta járatni Rajk határait, annak az egyezségnek alapján, melyet Mikcs bán fia Ákos mesterrel kötöttek, de annak ellenmondott Ákos mester várnagya, azt állítván, hogy az a birtok teljes joggal az uráé /ZO. I. 531./. 1367-ben szerepel Rajkkal kapcsolatban utoljára e nemzetség, amikor az említett Miklós és Lőrinc fiai – Hahótiak – a rajki egyház /nem a monostor/ kegyuraságát Rajki Miklós fiaira ruházzák, akik törvényes kegyurak voltak tulajdonképp, de idők folyamán ez feledésbe ment /ZO. II. 14./.
Más birtokosai közül 1330-ban vagy 40-ben Akur fia Pálról olvasunk, aki itteni birtoka felét végrendeletében anyjának és nővérének hagyta s ehhez beleegyezésüket adták rokonai és nembeliei közül Mihály fia Lőrinc, Olivér fia Imre és Dénes fia János /Fejér: i.m. IX/7. 530./. 1330 táján osztályt tettek Rajk és Törek birtokokban Rajki Mihály fiai és Rajki János. 1338- ban előbbiek Jánostól az osztálylevelek bemutatását kérték, mert nem tudták pontosan, hogy melyek az ő részeik /Gr. Teleki-cs. lt. Gyömrő XXIII. 1. 12./. 1338-ban Pál országbíró a Rajki János fiai, Pósa fiai s másfelől Rajki Mihály fia Mihály közt Rajk ősi birtokukban létrejött osztály megerősítésére kirendeli az ujudvari konventet /ZO. I. 342.; a per még 1340-ben is folyt. U.o. 370./.
1360-ban Nagy Lajos fiúsította Rajki János fia András nővérét fivére birtokaiban, annak magtalan halála esetére /ZO. II. 244./. 1374-ben Rajki Miklós fia Tamás a maga s fivére, valamint unokatestvére, Miklós fia János nevében egy rajki részt kért fel a királytól, mely...